Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 750

Liên hệ/m2

Kích thước: 750mm x 90mm x 15mm

Số lượng tấm/ hộp: 

Diện tích/ hộp:

Danh mục: