Sàn Gỗ Tự Nhiên Chiu Liu 450

Liên hệ/m2

Kích thước: 450mm x 90mm x 15mm

Số lượng tấm/ hộp: 12 

Diện tích/ hộp:

Trọng lượng:

Danh mục: