Sàn Gỗ Tự Nhiên Căm Xe 450

Liên hệ/m2

Kích thước: 15 x 90 x 450

Số luợng tấm/ hộp: 12

Diện tích/ hộp: 0.486 m2

Trọng luợng: 15.00 kg

Danh mục: