Sàn Gỗ Gõ Đỏ Nam Phi 600

Liên hệ/m2

Kích thước: 600 x 90 x 15 mm

Số luợng tấm/ hộp: 12 

Diện tích/ hộp: 0.648 m2 

Trọng luợng: 15 k

Danh mục: